Naast de landelijke politiek worden burgers bestuurd door nog 3 overheden.

 

 • Provincie
  • Gedeputeerde Staten
  • Provinciale Staten
  • Commissaris van de Koning
 • Gemeente
  • College burgemeester en wethouders
  • gemeenteraad
 • Waterschap
  • Dagelijks bestuur
  • De Algemene Vergadering

 

 

Provincie

 

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland.
Hun taak is niet gering. Gelukkig staan ze er niet alleen voor.
Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren.
De organisatie van de provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 400 medewerkers.
Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

 

1. Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland.  Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van Provinciale Staten. De laatste Statenverkiezingen zijn gehouden op 18 maart 2015. Het aantal leden hangt af van het aantal inwoners dat een provincie telt. Flevoland heeft daarom 41 Statenleden.

Provinciale Staten wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Ze bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten (GS) op de uitvoering. De voorzitter van Provinciale Staten in Flevoland is de commissaris van de Koning. Op de website van Provinciale Staten vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld over vergadermomenten en de samenstelling van de Statenleden.

 

2. Gedeputeerde Staten

Het dagelijkse bestuur van de provincie Flevoland heet Gedeputeerde Staten. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. Deze worden gepubliceerd in de besluitenlijst.

Openbare besluitenlijsten
Het archief van de besluitenlijsten vindt u in het Loket op hun website, de meest recente besluitenlijsten staan onder Actueel. De commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten maken ieder kwartaal bekend welke kosten zij bij provincie Flevoland gedeclareerd hebben voor de uitoefening van hun taak. Deze declaraties staan in het openbaar declaratieregister.

 

3. Commissaris van de Koning

De Kroon benoemt de commissaris van de Koning voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning in de provincie Flevoland is Leen Verbeek.

CvdK Verbeek

 

 

 

 

Gemeente

 

 • College van burgemeester en wethoudersNaast de burgemeester bestaat het college uit 3,9 wethouder-fte’s, als volgt verdeeld over de partijen:
  • CDA 1,4
  • ChristenUnie/SGP 0,9
  • Politieke Unie 0,8
  • VVD 0,8
  • Aucke van der Werff (burgemeester)
  • Hennie Bogaards-Simonse (CDA)
  • Andries Poppe  (Christenunie-SGP)
  • Wiemer Haagsma (Politieke Unie)
  • Hans Wijnants  (VVD)
  • Henk Suelmann (CDA)

 

 • Gemeenteraad

  • CDA 6 zetels
  • ChristenUnie – SGP  5 zetels
  • Politieke Unie 5 zetels
  • VVD 4 zetels
  • SP 2 zetels
  • ONS 3 zetels
  • PvdA 2 zetels
  • Groen Links 2 zetels
  • D66 1 zetels

 

Link naar de website raadsvergaderingen

 

Waterschap

Een waterschap heeft net zoals een gemeente een democratisch gekozen bestuur.
Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar krijgen een oproep om te gaan stemmen.

 

 • Dagelijks bestuur (vergelijk het met B&W)
  • Dijkgraaf (vergelijkbaar met een burgemeester)
  • Heemraden (vergelijkbaar met wethouders)
 • De Algemene Vergadering (vergelijkbaar met een gemeenteraad)
  • gekozen leden

 

 

 

Dagelijks bestuur

 

Dijkgraaf

 • H.C. (Hetty) Klavers

Heemraad

 • J. (Jan) Nieuwenhuis
 • A.J.M. (Lida) Schelwald-van der Kley
 • A.H.R. (Ton) Leijten
 • C.A.A.A. (Camiel) Maenhout

Secretaris

 • J. B. (Jaap) van der Veen

 

 

De Algemene vergadering

 

De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur, is het hoogste beslisorgaan van het waterschap.
Zij neemt alle grote beslissingen.
De AV vergadert één keer per maand onder voorzitterschap van de dijkgraaf.
De vergaderingen zijn openbaar.

 

 

 

De vorige Dijkgraaf was dhr. Tiesinga.

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord