Schokland.

Ik neem u mee in een wandeling rond het voormalig eiland, te beginnen vanaf de Noordpunt. Aardig is om Schokland met de fiets vanuit Emmeloord via het schelpenpaadje te benaderen. Hou uw mobiel bij de hand en lees de verklaringen.

Schelpenpaadje
Pioniersbruid-vlakje.jpg
Pioniersbruid
haven-vlakje.jpg
Haven
Misthoorn-vlakje.jpg
Misthoorn
Lichtwachterswoning-vlakje.jpg
Lichtwachterswoning
Markering-begraafplaats-vlakje.jpg
Markering begraafplaats Schokland
binnevaartmonument-vlakje.jpg
Binnenvaartmonument
museumkeuze-vlakje.jpg
Schokland-keuze
Noorse-stenen-vlakje.jpg
Noorse stenen
waterput-vlakje-1.jpg
Waterput
kerkruine-vlakje.jpg
Kerkruïne Ens
vuurtoren-vlakje.jpg
Voormalige vuurtoren

Nieuwe Natuur bij Schokland

algemeen - DeNoordoostpolder.png 12 juli 2018

SCHOKLAND
De gemeente Noordoostpolder, Stichting Flevo-landschap en provincie Flevoland hebben een realisatieovereenkomst getekend voor 200 hectare Nieuwe Natuur aan de zuidkant van het voormalige eiland.
Nu de financien rond zijn, konden de handtekeningen gezet worden. Met de 10 miljoen euro die de provincie bijdraagt, kan 92 van de geplande 211 hectare natuur worden gerealiseerd en beheerd worden voor een periode van 10 jaar. Daarna moeten de initiatiefnemers de natuur tenminste 10 jaar lang beheren op basis van een eigen verdienmodel.

Voor de realisatie van de overige natuurhectares was aanvullende financiering nodig. Er is 2,5 miljoen euro toegezegd door initiatiefnemers Stichting Flevo-landschap en gemeente Noordoostpolder, die bovendien samen ook een bijdrage van 2,5 miljoen euro hebben gevraagd uit de ZuiderZeeLijngelden van provincie Flevoland.

Het ministerie van OCW heeft eerder dit jaar al 12 miljoen euro toegezegd. Waterschap Zuiderzeeland draagt een kwart miljoen bij en de provincie stelt uit de middelen voor archeologie nog eens 50.000 euro beschikbaar. Daarmee is de financiering voor 211 ha nieuwe natuur rond – een strikte voorwaarde voor het tekenen van de realisatieovereenkomst – en kan gestart worden de uitvoering van het projectplan.

Natuur
Het ontwerp van het project Nieuwe Natuur bij Schokland is gebaseerd op zones, waarbij het westelijke deel wordt opengesteld voor recreatie en het oostelijke deel relatief rustig blijft. Zo kan een nieuwe recreatieve verbinding met de westelijk gelegen Schokkerhaven ontstaan. Bezoekers van de haven kunnen Schokland en de omliggende natuurgebieden straks via een recreatieve route verkennen.

De contouren van de rivierduinen worden in het maaiveld herkenbaar gemaakt in de vorm van dijkjes, waar gewandeld kan worden. Vanuit vogelkijkpunten kunnen bezoekers vogels spotten in het omliggende weidevogelgrasland. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: ‘Ik ben er trots op dat we vanuit het programma Nieuwe Natuur bijdragen aan het toeristisch recreatief aantrekkelijker maken van het unieke gebied rond Schokland.’

Archeologie
De natuur die bij Schokland wordt aangelegd heeft niet alleen toeristisch-recreatieve meerwaarde, maar helpt ook bij het beschermen van de archeologische waarden die in de grond van Schokland liggen. Deze waarden blijven het best bewaard in een relatief natte ondergrond, waar de geplande natuur goed op gedijt.

De nieuwe natuur die bij Schokland wordt gerealiseerd maakt deel uit van een groter, integraal gebiedsproces, dat gericht is op behoud van het prehistorisch en archeologisch belangrijke rivierduingebied. Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Ik ben blij dat deze realisatieovereenkomst gesloten is. Dit is de eerste stap in het verder ontwikkelen van het Werelderfgoed Schokland en een voorwaarde voor onze verdere plannen waaronder het realiseren van een werelderfgoed centrum om dit prachtige gebied verder te ontsluiten.’

1,4 miljoen voor grondwaterpeil Schokland

juli 2018

Waterschap Zuiderzeeland investeert ruim 1,4 miljoen euro, om het grondwaterpeil rond Schokland beter te kunnen beïnvloeden.

Van het geld worden op korte termijn drie installaties geplaatst, waarmee het waterpeil in het gebied tijdens hevige neerslag tijdelijk kan worden verlaagd. Zo wordt voorkomen dat landbouwgrond te nat wordt. Om een snelle afvoer van water mogelijk te maken, wordt ook een waterweg verbreed. Het plan gaat alleen door als ook Europa een miljoen meebetaalt.

Het waterschap worstelt al langere tijd met de bodemdaling bij Schokland. Om archeologische bodemschatten in het gebied te beschermen, zou het grondwaterpeil in het gebied omhoog moeten. Maar boeren met land rond Schokland zijn daar juist op tegen, omdat zij op de natter wordende grond steeds minder winstgevende gewassen kunnen verbouwen.

Met de nieuwe maatregelen verwacht het Waterschap ook de komende decennia het waterpeil in het gebied goed te kunnen regelen. Maar omdat de bodem structureel blijft dalen, zal de landbouwgrond volgens het waterschap op langere termijn alsnog een andere bestemming moeten krijgen.

bron: Omroep Flevoland

Boeren bezorgd over toekomstplannen Schokland

april 2018

Zo’n 30 boeren rondom Schokland hebben besloten om als groep op te trekken rond de plannen voor Schokland. Dat laat LTO Noordoostpolder weten. Ze zijn bezorgd over de plannen om de grondwaterstand omhoog te brengen.

Want één van de plannen om het voormalig eiland te conserveren, is het bewaren van archeologische bodemschatten. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de grondwaterstand omhoog. Een maatregel die tot zorgen leidt bij agrariërs, omdat ze bezorgd zijn over gevolgen voor hun gewassen.

Collectief
LTO Noordoostpolder organiseerde deze week een bijeenkomst voor de agrariërs om ze bij te praten over de plannen voor Schokland. Zij gaven aan graag een collectief te willen vormen om samen een vinger aan de pols te houden. Bijvoorbeeld als het gaat om het zogenoemde peilbesluit; de toekomstige waterstand.

Schadevergoeding
Dit besluit moet nog worden genomen en daarom raadt LTO de boeren aan om deze ontwikkeling in de gaten te houden en daarop te reageren zodra dat kan. Ook adviseert LTO de ondernemers om van tevoren een schadevergoeding af te spreken mocht er ooit sprake zijn van schade.

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord