Naast de landelijke politiek worden burgers bestuurd door nog 3 overheden:

 • Gedeputeerde Staten
 • Provinciale Staten
 • Commissaris van de Koning

 • College burgemeester en wethouders
 • gemeenteraad

 • Dagelijks bestuur
 • De Algemene Vergadering

Provincie

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland.
Hun taak is niet gering. Gelukkig staan ze er niet alleen voor.
Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren.
De organisatie van de provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 400 medewerkers.
Aan het hoofd staat de directie, de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

1. Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland.  Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van Provinciale Staten. De laatste Statenverkiezingen zijn gehouden op 18 maart 2015. Het aantal leden hangt af van het aantal inwoners dat een provincie telt. Flevoland heeft daarom 41 Statenleden.

Provinciale Staten wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Ze bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten (GS) op de uitvoering. De voorzitter van Provinciale Staten in Flevoland is de commissaris van de Koning. Op de website van Provinciale Staten vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld over vergadermomenten en de samenstelling van de Statenleden.

2. Gedeputeerde Staten

Het dagelijkse bestuur van de provincie Flevoland heet Gedeputeerde Staten.
Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. Deze worden gepubliceerd in de besluitenlijst.

Openbare besluitenlijsten
Het archief van de besluitenlijsten vindt u in het Loket op hun website, de meest recente besluitenlijsten staan onder Actueel. De commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten maken ieder kwartaal bekend welke kosten zij bij provincie Flevoland gedeclareerd hebben voor de uitoefening van hun taak. Deze declaraties staan in het openbaar declaratieregister.

 • Op de foto van links naar rechts: Jop Fackeldey, Harold Hofstra, Jan de Reus, Leen Verbeek, Michiel Rijsberman, Jan-Nico Appelman en algemeen directeur Tjeerd van der Wal.     Foto: Fotostudio Wierd.

3. Commissaris van de Koning

CvdK VerbeekDe Kroon benoemt de commissaris van de Koning voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning in de provincie Flevoland is Leen Verbeek.

Gemeente

De gemeente Noordoostpolder wordt bestuurd door een coalitie van CDA, ChristenUnie/SGP, De Politieke Unie en VVD.
Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Harald Bouman is in oktober 2019 teruggetreden.
Waarnemend burgemeester is Jan Westmaas, oud burgemeester van Meppel.

Marian Uitdewilligen

Marian Uitdewilligen (CDA)


Arno Simonse

Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP)


Hans Wijnants

Hans Wijnants (VVD)


Wiemer Haagsma

Wiemer Haagsma (Politieke Unie)


Eelke de Vries

Gemeentesecretaris en Algemeen directeur  Eelke de VriesDe gemeenteraad van de Noordoostpolder bestaat uit 29 zetels.

Gemeenteraadszetels
Partij 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
CDA 7 10 8 8 7 7 6
ChristenUnie*-SGP (combinatie) 3 3 3 5 4 5 5
Politieke Unie 3 2 7 3 3 3 4
VVD 4 5 3 4 5 3 4
ONS Noordoostpolder 3 3 3 3
SP 3 2
PvdA 4 5 3 2
GroenLinks 1 1 1 2
D66 3 1 1 2 2 1
Partij van Vrije Poldermensen 1 1
GroenLinks-PvdA (combinatie) 5 6 2
Totaal 25 27 27 29 29 29 29

Waterschap

Een waterschap heeft net zoals een gemeente een democratisch gekozen bestuur.
Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar krijgen een oproep om te gaan stemmen.

 • Dagelijks bestuur (vergelijk het met B&W)
  • Dijkgraaf (vergelijkbaar met een burgemeester)
  • Heemraden (vergelijkbaar met wethouders)
 • De Algemene Vergadering (vergelijkbaar met een gemeenteraad)
  • gekozen leden

Dagelijks bestuur

De Algemene vergadering

Dinsdag 4 juni 2019 is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur (Algemene Vergadering) het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat uit

 • dijkgraaf Hetty Klavers
 • de heer Jo Caris namens Water, Wonen en Natuur,
 • de heer Tom Vereijken namens VVD, 50PLUS en AWP,
 • de heer Andries Poppe namens ChristenUnie/SGP en CDA,
 • de heer Piet Boer namens Ongebouwd en Werk aan Water.
De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur, is het hoogste beslisorgaan van het waterschap.
Zij neemt alle grote beslissingen.
De AV vergadert één keer per maand onder voorzitterschap van de dijkgraaf.
De vergaderingen zijn openbaar.

Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Externe link naar de leden

maar de directie thuis staat boven alles.