Het Harmen Visserplein

Harmen Visser of Knipmeijer ?

Dit plein heeft heel kort de naam van Albert Knipmeijer gedragen.

Knipmeijer was hoofd Personeelszaken bij de Directie van de Wieringermeer . Zijn bureau in Kampen speelde vanaf 1943 een belangrijke rol in het doorsluizen van grote aantallen onderduikers naar de Noordoostpolder.

A.J.Knipmeijer.jpgNet na de bevrijding prees landdrost Smeding in zijn toespraak Albert  Knipmeijer vanwege diens verdienstelijkheid.
Als blijk van waardering kreeg het plein de naam Knipmeijerplein.
Na een half jaar kwam Knipmeijer erop terug. Hij was van mening dat de eer moest gaan naar Harmen Visser. Aldus geschiedde.

“Van tevoren geheel onkundig van deze naamgeving en wetende, dat U met deze daad de geheele polderillegaliteit Uw erkentelijkheid hebt willen betuigen, heb ik toen niet de moed gehad voor de eer te bedanken, hoewel het toen m.i. juister ware geweest aan het plein den naam van een onzer gesneuvelde illegale strijders te verbinden.” Hij bedoelde hiermee Harmen Visser.

Meer info : externe link nopinoorlogstijd.nl

Gemeentehuis of niet

Het centrumplan Emmeloord met De Deel beheerst tegenwoordig het lokale nieuws. Van 1964 tot 1968 was het juist het H.V. plein wat alle aandacht vroeg.

Gemeentehuis-Emmeloord.jpg

De tijdelijke houten kantoren en overheidsgebouwen lagen allemaal rond dit Harmen Visserplein.
Ook de eerste huizen en straten begonnen rond dit plein. (Rietstraat etc)  Het daadwerkelijke centrumplein van Emmeloord zou later ‘De Deel’ gaan worden.

Aanvankelijk was het plan van B&W om ook het raadhuis op het oostelijk gedeelte van De Deel te bouwen.
De gemeenteraad echter wilde onderzoeken of De Deel Zuid-Oost, De Deel West of misschien toch het Harmen Visserplein niet wenselijker was. Uiteindelijk ging de raad niet akkoord.
Burgemeester F.M van Panthaléon baron van Eck had flink de smoor in, het nieuwe stadskantoor kwam toch op het oude Harmen Visserplein.

Het bureau van prof. Van Embden heeft een nieuw stedenbouwkundig plan ontworpen.

Harmen Visser

Harmen-Visser.jpgHarmen Visser werkte bij de politie in Vollenhove.
Tijdens de oorlogsjaren was  ‘Oom Willem’ lid van de knokploeg Vollenhove-Sint Jansklooster en plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
Toen Kuinre was bevrijd door de Canadezen, bleken er nog Duitsers en Nederlandse SS’ers zich schuil te houden nabij Slijkenburg.
In overleg met de Canadezen werd besloten daarheen op te rukken. Harmen Visser reed op 16 april 1945 met zijn motor mee.  Hij werd beschoten en dodelijk getroffen door SS’ers.

Meer info >>>

Kunst op het plein

Kubische-Fossielen-nacht.jpg

Het blijft een riskant groot gat midden in de stoep.
De gemeente heeft het goed opgelost door het kunstwerk goed in het licht te zetten.

En wat is het ? had u allang gezien natuurlijk.
Een knop van een plant.
Vanuit het straatvlak rijst een knop op die nog moet ontwaken.
In de grond vindt men de fossiele knop (de oervorm) terug, als tegenovergestelde van het bovengrondse deel.

meer info >>> 

Gemeentehuis toont waterhoogte

Leuk om toeristen te laten schrikken.
“Als de dijk doorbreekt komt het water zo hoog te staan.”
Het onderste bordje toont het N.A.P.
Het bovenste bordje toont het nivo bij stormvloed.

Wil je weten hoe het zit ?  Lees meer >>>


Onderduikersbankje

Bevrijdingsbankje-005.jpg

Het bankje heeft op diverse plekken gestaan. Hij is zelf bijna een keer bij aan de dijk gezet.
Het reliëf toont ‘onderdrukking.’ Een Duitse adelaar verheft zich boven een inééngekrompen mens. Ook de typische Flevoland-symboliek komt terug in golven en vis.

Op het Harmen Visserplein zijn 3 monumenten die de herinnering hoog houden aan de Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog:

  1. De Onderduikersbank
  2. Gedenksteen Veteranendag
  3. Gedenksteen Bevrijding van de Noordoostpolder

Waar komt raadhuis in Emmeloord nu ?

Friese koerier 1964

Waar-komt-het-raadhuis-nu.jpg

EMMELOORD — Het gemeentebestuur Noordoostpolder hield gistermorgen in het raadhuis te Emmeloord een persconferentie, waar de raadhuisplannen werden besproken. Zoals bekend is het raadhuisplan enige tijd geleden aan de orde geweest in de raad, doch is het toen aangehouden omdat de raad alternatieven wenste, wat betreft de plaats van het nieuw te bouwen raadhuis.
Als gevolg hiervan is aandacht besteed aan de plaatsen: de Deel (westzijde), het Harmen Visserplein 3 en het Smedingplein. De laatstgenoemde plaatsen zijn niet bijzonder geschikt voor de bouw van een raadhuis, doch voor de Deel-west is een ontwerp gemaakt, hetwelk de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente NOP, prof. ir. S. J. van Embden, een volwaardig plan noemde. Hij blijft er echter bij, dat het eerste plan, dus de bouw van het raadhuis op de Deel-oost, het meest geschikt is.
Op de persconferentie kwam tot uiting dat, indien een raadhuis bij de Poldertoren gebouwd zal worden (de Deel-west), het autobusstation met wachtlokaal zal moeten verdwijnen. Dit zou dan overgebracht moeten worden naar Emmeloord-west. Wanneer de plaatsbepaling van het raadhuis zyn beslag zal hebben gekregen zal het raadhuis, naar verwacht wordt, over vier jaar in gebruik genomen kunnen worden. De bouwkosten zullen tussen de vier en vijf miljoen gulden bedragen.

Stuk ‘oud-Emmeloord verdwijnt’

Leeuwarder Courant – 29 feb 1972  (Tekst automatisch gescand:)

Binnen enkele weken komt een einde aan een stukje „historisch Emmeloord”. Het eerste „centrum” van de plaats, het Harmen Visserplein, ondergaat zulke grote veranderingen dat niets er van straks terug te vinden zal zijn. Met het gereedkomen van het stadskantoor zullen het voorlopige houten raadhuis en het daarnaast staande, eveneens houten DX 7 verdwijnen. De fa. Visser uit Sint Nicolaasga die de hele zaak heeft gekocht, zal er wel weg mee weten. Naar we vernamen zijn er al verschillende gegadigden voor gebouwen èn Inventaris.

Het houten raadhuis kwam in 1943 vanuit de Wieringermeer naar Emmeloord, dat toen dorp A heette.
Het werd bureau van de rijkspolitie, tevens distributiekantoor.
In 1949 kwamen de ambtenaren van het openbaar lichaam „de Noordoostelijke Polder” en werd het min of meer officieel tot voorlopig” raadhuis gebombardeerd. De politie verhuisde toen naar het grootste gebouw aan het Harmen Visserplein de zetel van de Directie Wieringermeer, DX 6. DX was de afkorting van Districts-Kantoor. Die waren in de kolonisatieperiode gevestigd in Lemmer (5), Kuinre (4), Vollenhove (3), Ramspol (2) Kampen (1) en Emmeloord 6 en 7.
Alleen DX 7 herinnert nog aan de periode van die districtskantoren, waar de lonen werden berekend en uitbetaald, waar de landbouwkundige opzichters en de ingenieurs vergaderden Kortom, waar de vele activiteiten van de directie plaats hadden. In DX 7 zetelde oorspronkelijk de bouwkundige afdeling van de directie. Na het verdwijnen van DX 6 werd het politiebureau en toen ook de Heilige Hermandad een eigen permanent gebouw betrok, werd er van alles in ondergebracht. Het bureau public relations, de schooladvies en -begeleidingsdienst, afdeling jeugdzaken en de woningbouwvereniging. Al deze diensten gaan nu weer naar elders; de woningbouwvereniging bijvoorbeeld naar kantoren in het flatgebouw Nijenbeek.
Nog deze week wordt met de afbraak van DX 7 begonnen; het raadhuis volgt eind volgende maand. Het archief van het raadhuis is reeds „verhuisd” naar
het stadskantoor. Daarna wordt met de reconstructie van het plein rondom het stadskantoor begonnen.

Een reconstructie, waarin ook de oudste bakkerij van Emmeloord wordt betrokken. Bakkerij Braaksma is aangekocht door de heer J. Westendorp („Japie”) die er zijn van alles en nog wat-kleding in gaat verkopen. De bakkerij wordt vrijwel geheel afgebroken en in een het nieuwe Harmen Visserplein waardige stijl, herbouwd. Het Harmen Visserplein, Emmeloords oudste kern, genoemd naar Harmen Visser die in de bevrijdingsdagen bij Schoterzijl om het leven kwam, zal onherkenbaar veranderen. Het enige dat er nog aan zal herinneren is de nooit goed uit de kluiten gekomen „bevrijdingsboom” voor de gemeentelijke leeszaal. Als die tenminste de vernieuwingsdrang in dit oude stukje Emmeloord overleeft.

Openbare Leeszaal.

Leeszaal-1968.jpg

1968 – Een stukje poldergeschiedenis, eigenlijk nog heel pril, verdwijnt al weer. Een bij de polderpioniers zeer bekend gebouw in Emmeloord wordt momenteel afgebroken. Het is de openbare leeszaal aan. Het Harmen Visserplein, die ruimte moet maken voor een nieuwe bibliotheek. Het gebouw is niet altijd leeszaal geweest maar is in de loop der tijd gebruikt voor talrijke doeleinden.
De geschiedenis ervan begon in 1942. Toen werd het gebouwd. Het was één van de eerste gebouwen, die in de pas drooggevallen Noord-oostpolder in Emmeloord van de grond kwam. Volgens de Duitsers moest ’t een houten gebouw worden en zeer velen denken ook dat het zo is. Ook de bezetters waren die mening toegedaan. Ze wisten niet
dat binnen de houten buitenkant een stenen muur werd gebouwd, waardoor een hecht bouwwerk ontstond.
Toen het klaar was, werd het ingericht als kantine voor de polderwerkers. De heer W. Tholen, die momenteel het café Tholen aan de Bouwerskamp te Emmeloord beheert, was er de baas.
Voor de ingang stond een tobbe met water en voor de deur lagen radiatoren voor spoelen en afschrapen van de laarzen van de bezoekers. In 1945 werd een gedeelte ervan gevorderd door het ministerie van Justitie voor de behandeling van politieke delinquenten, die hier in de Noordoostpolder in de kampen vertoefden. Ondertussen werd het gebouw tot dorpshuis vermaakt. Die functie had het tot 1948, toen werd het ingericht tot leeszaal door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In 1955 kreeg het gebouw de benaming van Openbare Leeszaal en Uitleenbibliotheek. Dit heeft geduurd tot nu. (1968) Momenteel wordt het afgebroken en’ de boeken hebben tijdelijk een plaats gevonden in het Parochiehuis, waar ook de Rooms Katholieke bibliotheek is. Met ingang van 1 april werden deze twee uitleenbibliotheken gecombineerd.

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,