Het Postkantoor

Koningin Julianastraat 41,  Goudenregenstraat 8

Het opvallende ensemble van postkantoor en telefooncentrale is in 1952 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. Komter gebouwd.
De heldere symmetrie van de voorgevel van het kantoorgedeelte en de strakke geleding van de zijgevels, zijn typerend voor de vormgeving van openbare gebouwen in de wederbouwperiode in Nederland.
Doordat de lange lage gevel van de telefooncentrale sterk verticaal geleed is, heeft het gebouw een zeer evenwichtige uitstraling.

Bij de aanbesteding voor het Postkantoor was de laagste inschrijver een aannemersfirma Fröhlich uit Harlingen voor de som van ƒ 378.626,- .

Die heldere symmetrie was jarenlang lelijk verstoord door een verbouwing van de ingang.  Een talud voor rolstoel en kinderwagens verstoorde het complete beeld.
Gelukkig is na de verbouwing tot de huidige apotheek deze symmetrie weer prachtig hersteld.

Vroeger

Het eerste postkantoor van Emmeloord was gevestigd in een woonhuis aan de Rietstraat.
De medewerkers van het eerste uur sliepen boven het postkantoor.
Telefonistes werkten vanuit de slaapkamertjes.

Voordat het eerste postkantoor aan de Rietstraat werd geopend, kon men in de kantine van het arbeiderskamp terecht voor postzaken.

Postkantoor-Rietstraat-Emmeloord-Het-hoekhuis-van-de-Rietstraat-gezien-vanaf-het-Harmen-Visserplein-was-ingericht-als-postkantoor.jpg

Postkantoor Rietstraat Emmeloord Het hoekhuis van de Rietstraat gezien vanaf het Harmen Visserplein was ingericht als postkantoor

De kunst van het Postkantoor

De kunst is ook na de verbouwing van het postkantoor bewaard gebleven.

Wat stelt het voor.

Het is verbazend hoe weinig Emmeloorders daar weet van hebben.
Het is een betonreliëf  met een duidelijke link naar de oude functie van het gebouw, een postkantoor.
Je ziet een relaxed achterover zittende vrouw die telefoneert.
Bovenin een aantal fladderende postduiven.
De negen losse elementen zijn gegoten in beton, vervolgens met mozaïeksteentjes ingelegd en daarna aan de gevel bevestigd.

Postduiven en PTT worden vaker geassocieerd. Zie bijvoorbeeld  de gevelsteen van het voormalig postkantoor van Steenwijk.

Tijdens de opening in 1952 waren de negen betonelementen waarschijnlijk og niet geplaatst.
De krant sprak van een moderne gevel met ‘uitspringende bakstenen‘.

De kunstenaar Berend Hendriks is van de schildering op de wand achter het loket.
Werk van Berend Hendriks zien we ook terug in De Zaaier op de gevel van een kerkgebouw in Ens en in drie glasappliqué ramen van de Hervormde kerk van Nagele.

Ook een geweldige vondst om in de nieuwe naam van het gebouw ZorgPost  het woord ‘post’ te behouden.

Uit de Friese Koerier : 3 dec 1953

Postkantoor in de Noordoost Polder geopend

Proef met brievenbussen en in 1954automatisering telefoonnet

(Van een onzer redacteuren)

Woensdagmiddag stond de directeur-generaal der P.T.T., de heer L. Neher, achter het loket van het nieuwe (bij) postkantoor te Emmeloord en verkocht aan mevrouw J. Jonker-Smid, lid van de Pol-derraad, de eerste zegels. Natuurlijk was dit maar een grapje voorde fotograven, maar een feit is het, dat enkele minuten van tevorende heer Neher het nieuwe postkantoor voor geopend had verklaard.
Zodat de huizen 1 en 3 in de Rietstraat alleen nog maar de telefoonen telegraafdienst zullen moeten herbergen.
Tot het volgende jaar,want het gebouw voor de telefoondienst is reeds gereed, onmiddellijkachter het nieuwe postkantoor en er wordt reeds druk gewerkt aanhet inbrengen van de apparatuur.
Als het eenmaal zover is dat ookdit gebouw in gebruik wordt genomen, zal de automatisering vanhet telefoonnet in de N.O.P. tevens een feit zijn.

Er had zich een heel gezelschap genodigden en belanghebbenden verzameld in de hal van het nieuwe kantoorgebouw, toen de directeur van hetPostkantoor te Kampen, de heer A.Brouwer, de gasten, in het bijzonderde directeur-generaal van de P.T.T.,de heer L. Neher en de hoofddirecteurder Posterijen, de heer F. A. Hofmanverwelkomde.
Verder de plaatsvervangende landdrost, de heer J. Blauw-bocr, de heer ir A. P. Minderhoud alsafgevaardigde van de directie derZuiderzeewerken en de heer Ms. Eb-bens, secretaris van het OpenbaarLichaam en de leden van de Polder-raad.

De openingsrede werd uitgesprokendoor de directeur-generaal, de heer Neher, die zeide verheugd te zijn, hierin dit nieuwe land een nieuw kantoorin gebruik te mogen nemen. Hij weesop de moeilijkheden, waarmede dePosterijen in de eerste jaren in de N.O.P. had te kampen gehad op hetvele werk, door de eerste beambtenhier verricht. De situatie in dit snelgroeiende wijde gebied heeft altijdveel tact en opofferingen gevraagd vandirectie en personeel. Hij meende erechter van overtuigd te mogen zijn,dat deze laatste eigenschappen ook nunog aanwezig zouden blijven, nu in ditnieuwe gebouw de belangen van dePolder en van haar inwoners zo goedzouden kunnen worden behartigd.De heer Neher roemde het werk vande architect Komter, die het gebouween mooie vorm had gegeven, passendin het nieuwe landschap en die de in-richting en verdeling zo doelmatigmogelijk had gemaakt. Hij droeg ditfraaie geheel nu met een gerust hartover aan de Posterijen, in de weten-schap, dat zij er een nuttig en dank-baar gebruik van zou maken.

Namens de Posterijen aanvaardderlc Hoofddirecteur Hofman het ge-bouw en verklaarde, dat de Posterijen in de N.O.P. zeer modern ge-organiseerd en uitgerust was en numet de beschikking over deze doel-matige centrale nog weer een groteaanwinst verkreeg. Momenteel nammen in de polder een proef met hetplaatsen van brievenbussen langs dewegen, waarin de post gedeponeerdkan worden en worden afgehaald.

De heer Hesling, inspecteur van deP.T.T. te Zwolle, deed een boekje openover het verleden. Het postbedrijf inde polder is opgebouwd uit het nieten vooral de eerste jaren waren zeermoeilijk. De eerste nooddruftige post-stations waren ingericht in de arbei-derskampen en meestal onder het be-heer van een polder-beambte. Totmen. o heuglijk feit, in de Rietstraateen poststation kon inrichten en doorhet ongetrouwd blijven van de sta-tionshouder, de heer J. Biezebos, ook de woning van de heer Biezebos terbeschikking kreeg. In deze veel tekleine ruimten heeft het bedrijf zichontwikkeld, waarbij tenslotte elkhoekje van het huis bezet was en eentwintig bestellers in een kamer vannog geen 5×5 meter de post moestensorteren. De 20 telefonistes, die het be-drijf heden ten dage telt, werden res-pectievelijk ondergebracht op de klei-ne zolderkamertjes van deze arbei-derswoningen.

Hij roemde het werk en de daadkracht van de heer Roelof Terwee, besteller-voorman en de eerste besteller in de polder.
Hij was zeer blij, dat hij namens de directeur-generaal Roelof Terwee vandaag mocht bevorderen tot voorman-besteller eerste klas.

De bestellingen in de Polder zijnextra zwaar, een route van 100 km is heel normaal hier. Sommige routes zijn 140 km lang en vanuit den Haag had hij hierover wel eens ongelovige opmerkingen gehoord. Maar toch zal het corps bestellers hier straks moeten worden uitgebreid tot dertig man.De heer A. Zoutewelle, beheerder van het nieuwe bijkantoor te Emmeloord, sprak de dank uit over het vertrouwen, dat de directie der P.T.T. in hem stelde en hij hoopte zijn superieuren nooit teleur te stellen. Nog enkele sprekers voerden het woord,waaronder afgevaardigden van het bedrijfsleven in de N.O.P. en de aannemers, firma Fróhlig van Harlingen.Het nieuwe kantoor is een hoog hal-vormig gebouw, mét in de voorgeveleen versiering van uitspringende bakstenen. De lijnen van het exterieurzijn sober en strak, maar inwendigis de afwerking iets meer luxieus. De rij loketten is flink groot en er is nog mogelijkheid van uitbreiding, zodat de dienst straks vlot zal kunnen verlopen.
De heer R. Terwee, de oudste (indienstjaren) besteller in de Polder ende jongste voorman besteller eerste klas bij de hele P.T.T. , neemt verheugd de felicitaties van zijn collega’s in ontvangst. (Eigen foto)

Uit De Noordoostpolder September 2008

Het voormalige postkantoor aan de Koningin Julianastraat in Emmeloord wordt de komende maanden verbouwd, waarbij het pand weer het historische karakter krijgt. Eerder dit jaar meldde deze krant al dat de apotheek naar die gewilde locatie verhuist. Apotheek Noordoostpolder krijgt gezelschap van huisarts Paul van Doorn en het Verloskundig Centrum.

Het gebouw werd vorig jaar september voor ongeveer een miljoen euro verkocht aan H&S Groep van Emmeloorders Henk Houtman en Hans Schipper. De invulling van het pand had H&S al wat voor ogen, want volgens de buurman van Schipper – huisarts Van Doorn – was er wel belangstelling voor het pand met onder meer een bestemming voor medische doeleinden.

De huisarts zelf had er ook oren naar en Apotheek NOP en het Verloskundig Centrum vinden in het nieuwe onderkomen de zo zeer gewenste extra vierkante meters. Om alle partijen een plek te geven, wordt een verdieping gerealiseerd. De begane grond is voor de apotheek. Op de verdieping worden de andere twee partijen gevestigd.

Bouwbedrijf Houtman uit Marknesse start op 6 oktober met de verbouwing die tot en met februari 2009 moet duren. ‘Hiermee is een half miljoen euro gemoeid’, vertelt Schipper desgevraagd. ‘Onze doelstelling was: het pand moet de authenticiteit terug krijgen en beschikbaar worden voor iedereen. Een gebouw waar iedereen graag naartoe gaat. Bezoekers moeten straks weer de oude sfeer opsnuiven.’ Volgens Schipper moet het voormalige postkantoor een vergelijkbare status krijgen als de Poldertoren als richtpunt in Emmeloord.

Architect Dirk Klaver van K4 architecten laat onder meer weten dat zijgevels weer transparant worden, de entree op de oorspronkelijke plek wordt gerealiseerd en dat aan de achterkant een kleine uitbreiding komt voor de nieuwe verdieping. ‘Met deze huurders krijgt het gebouw weer een centrale plek in de Noordoostpolder. We hebben straks weer een stukje hart in Emmeloord neergezet.’

Tekst: Silvan Vijver

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier